Dražby

     V prípade, ak je podkladom na exekúciu exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, Exekučný poriadok ustanovuje, že exekúciu možno vykonať aj predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľnosti.

Exekúcia predajom hnuteľných vecí
     Exekútor urobí opatrenia, aby sa v byte povinného, prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje veci umiestnené, spísali veci, ktoré by sa mohli predať, a to v takom rozsahu, aby výťažok predaja spísaných vecí postačil na uspokojenie pohľadávky a jej príslušenstva spolu s trovami exekúcie.
     Spísané veci sa po vydaní exekučného príkazu a po uplynutí lehoty ustanovenej v § 124 ods. 2 predajú na dražbe, ktorá sa koná buď v mieste, kde spísané veci sú, alebo u exekútora.
     Najnižším podaním je odhadná cena. Vykonanie odhadu zabezpečí exekútor pribratím znalca; v jednoduchých prípadoch, keď predpokladaná cena veci neprevyšuje sumu 665 eur, stačí odhad vykonaný exekútorom pri súpise veci.
     Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.
     Dražba sa skončí, len čo dosiahnutý výťažok stačí na uspokojenie oprávneného.

Exekúcia predajom nehnuteľnosti
     Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s týmto spôsobom vykonania exekúcie súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.
     Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť aj s jej súčasťami a s príslušenstvom. Exekúcia sa vykoná dražbou; vykoná ju exekútor.
     Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania určeného podľa odseku 2, a to v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora. Po zložení zábezpeky exekútor vyzve záujemcov, aby dražili.
     Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z týchto dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí sa príklep jemu.


Aktuálne dražby:

ČísloPopisDruhPrílohy
EX 208/2013 Dražba - rodinný dom, súp. č. 1280, v podiele 1/1, nachádzajúci sa v katastrálnom území Skalica, v meste Skalica, okres Skalica, stojaci na pozemku parcela č. 3784 (parcela registra „C“)
a
pozemok - parcela registra „C“:parcela č.3784, v podiele 1/1, o výmere 363 m2 zastavané plochy a nádvoria,
pozemok - parcela registra „C“:parcela č.3785, v podiele 1/1, o výmere 394 m2 záhrady,katastrálne územie Skalica, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Skalica, katastrálneho odboru na liste vlastníctva č.5274.
Ťarchy:
Doživotné právo bývania a užívania domu súp. č. 1280 v Skalici,Bajanová ulica, parcela č. 3784-zast. pl. a parcela č. 3785-záhrada, podľa V-55/02 zo dňa 15.05.2002-571/02.
Nehnuteľnosti
EX 228/2011Dražba - rodinný dom, súp. č. 167, v podiele 1/1, nachádzajúci sa v katastrálnom území Úľany nad Žitavou, v obci Úľany nad Žitavou, okres Nové Zámky, stojaci na pozemku parcela č. 1553/172 (parcela registra „C“), ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Nové Zámky, katastrálneho odboru na liste vlastníctva č. 1431
a
pozemok - parcela registra „C“:parcela č. 1553/172, v podiele 1/1, o výmere 80 m2, zastavané plochy a nádvoria; katastrálne územie Úľany nad Žitavou.
Nehnuteľnosti
EX 40/2012Dražba pozemok – parcela registra „C", parcela č. 2007/2, v podiele 1/1, o výmere 649 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 2091 pre katastrálne územie Modranka, okres Trnava
a
pozemok – parcela registra „E“, parcela č.1042/1, v podiele 1/1, o výmere 70 m2, orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 2091 pre katastrálne územie Modranka, okres Trnava
a
pozemok – parcela registra „E“, parcela č.1042/2, v podiele 1/1, o výmere 681 m2, orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 2091 pre katastrálne územie Modranka, okres Trnava.
Nehnuteľnosti