Exekútorský úrad


     JUDr. Tomáš Peltzner vykonáva činnosť súdneho exekútora od 19. marca 2007, kedy po úspešnom zložení odbornej skúšky súdneho exekútora a po vymenovaní na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 736/2007 – 41 otvoril exekútorský úrad v Bratislave, a jeho prostredníctvom efektívne zabezpečuje riadny výkon súdnych rozhodnutí a iných rozhodnutí na základe zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších predpisov. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (r. 2003). V roku 2004 úspešne zložil rigoróznu skúšku (JUDr.) na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a po ukončení štúdia vykonával prax exekútorského koncipienta, počas ktorej nadobudol mnoho skúseností z oblasti núteného výkonu rozhodnutí.

     Súdny exekútor, JUDr. Tomáš Peltzner, uprednostňuje osobný, svedomitý a profesionálny prístup ku každému návrhu na vykonanie exekúcie s cieľom rýchleho a účinného vymoženia pohľadávky. Náležitý význam prikladá aj výberu svojich pracovníkov. V súčasnosti pracujú na exekútorskom úrade dvaja koncipienti, ktorí tu pôsobili už počas svojho štúdia ako praktikanti, a zároveň pracovný tím dopĺňajú traja zamestnanci, ktorí zabezpečujú odborne, organizačne i technicky široké spektrum úkonov súvisiacich s exekučnou činnosťou v rámci exekútorského úradu. Exekútorský úrad je v tomto zložení schopný bez problémov zvládnuť väčší objem nových návrhov na začatie exekúcie.

     Ku každému návrhu na vykonanie exekúcie pristupujeme svedomito a profesionálne za účelom rýchleho a účinného vymoženia pohľadávky. Avšak niekedy aj napriek našej snahe nie je možné urýchliť vykonanie exekúcie, pretože jej uskutočnenie závisí od viacerých faktorov. Predovšetkým od rozhodovacej činnosti súdov, rýchlosti poskytnutia súčinnosti tretími osobami a v neposlednom rade, najmä od majetkových pomerov povinných. Personál exekútorského úradu sa usiluje prostredníctvom osvedčených postupov, využitím nadobudnutých skúseností a poznatkov a za použitia moderného technického vybavenia úradu maximálne uspokojiť požiadavky oprávnených.

     Oprávnený a povinný sa môžu kedykoľvek obrátiť na náš exekútorský úrad v prípade akýchkoľvek nejasností a otázok týkajúcich sa vymáhania jeho pohľadávky, ktoré im radi zodpovieme a vysvetlíme. Taktiež majú možnosť v kancelári exekútora nazerať do exekučného spisu, robiť si z neho výpisy. Oprávnený môže odporučiť exekútorovi postup, ktorý napomôže k úspešnému vykonaniu exekúcie.

     Exekúcie realizujeme zákonom ustanovenými spôsobmi. V prípade peňažných plnení exekúciu vykonávame:

 1. zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 2. prikázaním pohľadávky, prikázaním pohľadávky z účtu v banke, prikázaním iných peňažných pohľadávok, postihnutím iných majetkových práv,
 3. exekúciou na obchodný podiel,
 4. predajom hnuteľných vecí,
 5. predajom cenných papierov,
 6. predajom nehnuteľnosti,
 7. predajom podniku,
 8. príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
     V prípade exekúcie, v rámci ktorej je uložené splnenie inej povinnosti než je zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti a možno ju vykonať:
 1. vyprataním,
 2. odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
 3. rozdelením spoločnej veci,
 4. uskutočnením prác a výkonov.