Priebeh exekúcie

Začiatok exekučného konania   § 36
     Exekučné konanie sa začína na návrh oprávneného, pričom začaté je dňom, kedy bol exekútorovi tento návrh na vykonanie exekúcie doručený. Vlastný výkon exekúcie však začína až udelením poverenia príslušného súdu povinného, kedy je súdny exekútor oprávnený vykonávať ďalšie úkony v zmysle Exekučného poriadku.
     Začatie exekučného konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné exekučné konanie. Ak by oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie v tej istej veci viacerým exekútorom, v takom prípade exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého na jej vykonanie poverí súd. V ostatných prípadoch sa exekučné konanie zastaví.

Návrh na vykonanie exekúcie   § 38
     Exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia (oprávnený). Návrh na vykonanie exekúcie môže oprávnený podať vtedy, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, pričom výber súdneho exekútora oprávneným nie je podmienené miesto jeho sídla či bydliska.

Poverenie na vykonanie exekúcie   § 44
     Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní od doručenia alebo odstránenia vád návrhu súdu, a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.
     Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, by vykonal exekúciu.

Upovedomenie o začatí exekúcie   § 47
     Exekútor poverený výkonom exekúcie:

     Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk.

Exekučný príkaz   § 52
     Exekútor poverený vykonaním exekúcie po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli, vydá exekučný príkaz. Exekučným príkazom sa rozumie príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených Exekučným poriadkom.

Ukončenie exekúcie
     Exekúcia sa končí vymožením pohľadávky, príslušenstva a trov exekučného konania. Exekúciu môže v určitých prípadoch zastaviť aj súd na základe návrhu, ale aj bez návrhu.