Úvod


      Exekútorský úrad JUDr. Tomáša Peltznera vykonáva nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí na základe zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších predpisov.

     Ľudia vo svojom každodennom živote medzi sebou uzatvárajú dohody, z ktorých im vyplývajú určité práva a povinnosti. Niekedy sa však môže človek stať účastníkom záväzkového vzťahu i bez ohľadu na jeho vôľu. Ide napríklad o situácie, kedy mu vznikne nárok na náhradu škody v dôsledku občianskoprávnej či trestnoprávnej zodpovednosti, a v neposlednom rade, tiež aj nárok na plnenie vyživovacej povinnosti. Tieto záväzky by mali byť splnené dobrovoľne. Často však nastávajú prípady, keď tomu tak nie je. V takom prípade sa môže ten, koho práva boli porušené, obrátiť na súd a požiadať ho, aby uložil dlžníkovi povinnosť splniť dlh. Mnohokrát po vydaní právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdom však dlžníci svoju povinnosť neplnia. Ak si povinný dobrovoľne nesplnil povinnosť v lehote určenej v súdnom alebo inom rozhodnutí, môže sa oprávnený obrátiť s návrhom na začatie výkonu rozhodnutia na súdneho exekútora.

     Účelom exekučného konania je vymoženie splnenia povinnosti povinným, ktorú má voči oprávnenému, najčastejšie postihnutím majetku povinného, pri zachovaní vyváženej ochrany práv oprávneného a povinného, ktorý napriek právoplatnému a vykonateľnému rozhodnutiu dobrovoľne nesplní svoje záväzky. Súdny exekútor vykonáva svoju činnosť nezávisle a nestranne na základe návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa a výkon exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.